Literatura i noves tecnologies

L’ESCRIPTOR CATALÀ DE LA TELEVISIÓ AL TWITTER (PASSANT PER L’HIPERTEXT, L’SMS, BLUETOOTH I FACEBOOK).

youtube_tv

Des de la dècada de 1960, els mitjans de comunicació de masses i les noves tecnologies han estat factors fonamentals de canvi en el rol social de l’escriptor, la seva imatge pública i les mateixes obres literàries escrites. Estudiarem els diferents usos que han fet diversos escriptors catalans de mitjans com la televisió, els ordinadors i internet. Com s’hi han relacionat? Què han fet que canviés en la seva obra escrita? Quins debats hi ha hagut en la cultura catalana entorn de les novetats aportades per aquests mitjans?